VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Vanlig fråga - Vad menas med en lägenhet? (uppdaterad 2017-04-03)

Gällande VA-taxa:

Mora 
Textdel och priser 
Kort beskrivning av förväntade effekter av den nya VA-taxan som började gälla 1 juli, 2016 
Populärversion 2017

Orsa 
textdel och prisbilaga 2016-2017
Populärversion 2017

Älvdalen

textdel och prisbilagorna:
Anläggningsavgifter 2017 
Brukningsavgifter 2017
Populärversion 2017