VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Vanlig fråga - Vad menas med en lägenhet? (uppdaterad 2017-04-03)

Gällande VA-taxa:

Mora 
Textdel och priser (ny taxa fr.o.m. 1 juli 2016)
Populärversion 2017


Orsa 
Textdel och priser (ny taxa fr.o.m. 1 juli 2017)
Populärversion 2017 (rev. version 1 juli 2017)

Älvdalen

textdel och prisbilagorna:
Anläggningsavgifter 2017 (ny taxa fr.o.m. 1 juli 2017) 
Brukningsavgifter 2017
Populärversion 2017 (rev. version 1 juli 2017)