VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Vanlig fråga - Vad menas med en lägenhet? (uppdaterad 2017-04-03)

Gällande VA-taxa:

Mora 
Textdel och priser (taxan gäller fr.o.m 1 juli 2016 och tills vidare)

Popoulärversion 2018 (gäller fr.o.m 1 april 2018 med rev. taxa för slam- och fettömning)


Orsa 
Textdel och priser (taxan gäller fr.o.m. 1 juli 2017 och tills vidare)

Populärversion 2018 (gäller fr.o.m. 1 mars 2018 med rev. taxa för slam- och fettömning)

Älvdalen

Textdel och prisbilagorna:
Anläggningsavgifter (taxan gäller fr.o.m. 1 juli 2017 och tills vidare) 
Brukningsavgifter 2018

Populärversion 2018 (gäller fr.o.m. 2018-04-01) reviderad gällande slamtömning