VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Vanlig fråga - Vad menas med en lägenhet? 

Gällande VA-taxa:

Mora 
Textdel och priser (reviderad taxa gäller fr.o.m 1 jan 2020 och tills vidare)

Populärversion av Moras taxa 2020
 
Orsa 
Textdel och priser (reviderad taxa gäller fr.o.m. 1 jan 2020 och tills vidare)

Populärversion av Orsas taxa 2020


Älvdalen

Textdel och prisbilagorna (revidering § 7, gäller fr.o.m. 1 juni, 2019)
Anläggningsavgifter  (gäller fr.o.m. 1 april, 2019)
Brukningsavgifter 

Populärversion av Älvdalens taxa 2020