VA-Taxa

Kommunernas vatten och avlopp är så kallad taxefinansierad verksamhet.
Detta innebär att man finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa.
Det är kommunfullmäktige i varje enskild kommun som beslutar om VA-taxorna.

VA-taxan skall täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, den skall även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Vanlig fråga - Vad menas med en lägenhet? 

Gällande VA-taxa:

Mora 
Textdel och priser (taxan gäller fr.o.m 1 juli 2016 och tills vidare)

Populärversion 2019 


Orsa 
Textdel och priser (reviderad fr.o.m. 1 jan 2019)

Populärversion 2019 


Älvdalen

Textdel och prisbilagorna (nya taxor från 1 april 2019):

Prisbilagor (gäller t.o.m. 31 mars, 2019)
Anläggningsavgifter 
Brukningsavgifter
Populärversion 2019 

Prisbilagor (gäller fr.o.m. 1 april, 2019)
Anläggningsavgifter 
Brukningsavgifter 
Populärversion 2019