Slamsugning och latrinkärl


Slam från enskilda brunnar och slutna tankar

Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls. Brunnar (med WC) ska tömmas minst en gång per år, BDT-anläggning minst vartannat år. (BDT = Bad, Disk & Tvätt, exklusive WC)
Slutna tankar ska tömmas minst vart tredje år (budad tömning).
Kontakta kundtjänst (se kontaktuppgifter här till höger) för att ta reda på när din brunn/tank ska tömmas eller om du är i behov av tömning, oavsett om det är akut eller inte.

Vid behov av AKUT tömning utanför kontorstid kontakta vår slamentreprenör:
MaserFrakt Anläggning på journummer 020-33 33 63 

Vid hämtning, tänk på att:
 

Taxa för slamsugning (se punkt C9 i taxan)  Mora  Orsa  Älvdalen

Kommunens Miljö- och hälsoskydd kan besluta om dispenser.
Blanketter för slamdispenser


Latrin från hushåll med torrtoalett

Det finns latrinkärl att köpa som inkluderar behandlingsavgift, som du sedan får återlämna till återvinningscentralen. Du kan köpa kärl hos:

latrinkärl
Latrinkärl (bilden) volym 37 liter, höjd 430 mm, diameter 395 mm
Taxa för latrinkärl (se punkt C10 i taxan)  Mora  Orsa  Älvdalen

Öppettider
Återvinningscentraler  MoraOrsa, Älvdalen/Särna/Idre

Avfallsentreprenör
SITA AB, Vattugatan 1 i Mora, tel. 0250-297 60, e-post dalarna@sita.se,

Latrin kan även komposteras i godkänd behållare (kräver bl.a. tät botten för lakvatten), efter ansökan hos kommunens miljökontor. Blanketter för latrindispenser