VA-utbyggnad i Ryssa/Borstnäs/Håvånäs

16 sept 2020
Informationsbroschyr om LTA-pumpstationer
Broschyr: Information till dig som har en LTA-pump

12 aug 2019
Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten i Borstnäs och Håvånäs
Ledningsnätet i Håvånäs och Borstnäs är nu slutbesiktigat och godkänt. Det innebär att fastighetsägare kan påbörja arbetet med anslutning till VA-nätet.

Steg 1 är att skicka in anmälan om anslutning till Stadsbyggnadskontoret, se folder för vidare arbetsgång: Informationsblad om anslutning

För information, så återstår en del återställningsarbeten i området, det kommer att pågå under hösten 2019 samt våren 2020. 

13 maj 2019
Sluttömningn av slambrunn
Nodava vill påminna fastighetsägare i Ryssa om att efter installation av den nya pumpstationen skall er befintliga slambrunn tömmas. Detta gör ni genom att beställa tömning av brunnen genom kundservice tel: 020-55 27 00. När detta är utfört så avslutas ordinarie tömning automatiskt.

För de som planerar att ansluta sig under året till det kommunala avloppet och vet att ni har en ordinarie tömning av er slambrunn under den perioden - kontakta kundservice för att senarelägga sluttömning av brunn/tank om möjligt för att undvika onödiga kostnader.

22 mar 2019
Paus i arbetet samt informationsmöte
Arbetet med att förlägga VA-ledningar i Borstnäs och Håvånäs har nått sin ände. Det blir nu ett uppehåll, i väntan på att kunna börja återställa efter att tjälen har gått ur marken. Vår entreprenör kommer att utöva bevakning på de ställen som schaktats, för att inte vägarna ska bli ofarbara under tiden fram till att återställningarna påbörjas.
Inbjudan till ett informationsmöte onsdagen den 17 april har skickats ut till berörda fastighetesägare. Anmäl ditt deltagande senast 10 april!

13 feb 2019
I Borstnäs och Håvånäs börjar arbetet med utbyggnaden av VA nu närma sig slutet. Planering av ett informationsmöte med berörda fastighetsägare pågår. Mötet kommer ske under vecka 16 alt. vecka 17  och en kallelse kommer skickas ut inför detta möte.

15 jan 2019
Schaktning utmed Borstanäsvägen och Håvånäsvägen
På denna karta är det markerat med färg hur långt vår entreprenör har kommit med VA-schakterna mot Borstnäs & Håvånäs. Av totalt 3400 m är ca 1550 m nu schaktat och återfyllt, återställning till våren. Kvarstår en del huggning av skog där det inte ännu är schaktat.

29 nov 2018
Avverkning av skog i Borstäns och Håvånäs.
I dagarna får fastighetsägare brev med information från oss om att arbetet med avverkning av skog och grävning av schakter för VA-ledningar har påbörjats från Borstnäsvägen vid nedre kraftstationen och ut mot Borstnäs och Håvånäs. Under arbetets framdrift kommer det att vara begränsad framkomlighet vid vissa partier, dessa störningar kommer att aviseras av vår entreprenör i god tid så ni kan planera för er tillgänglighet till och från era fastigheter. Arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2019 enligt nuvarande tidplan.
Om ni har några funderingar eller frågor till detta kontakta gärna Sören Erkers dagtid kl 7-16 på telefon 0250-55 27 49 

18 okt 2018
Arbetet är besiktat och klart, i dagsläget så är det tre st fastighetsägare anslutna. Just nu tas det vattenprover områdesvis och vi kopplar därefter på fastigheter allteftersom vi säkerställt vattenkvaliteten.

2 juli 2018
Ny vattenledning mellan Vika och Ryssa tas i bruk 5 juli kl 8-17 och kan orsaka missfärgning av vattnet - läs mer här 

18 juni 2018
På informationsmötet den 18 juni delas bl.a. följande information ut till berörda fastighetsägare 
Informationsblad om anslutning

15 jun 2018 
Borstnäsvägen i Ryssa avstängd
Nu börjar vi se slutet av schaktarbetena i Ryssa. Det som återstår är arbeten på Borstnäsvägen mellan Borstnäsvägen 20 och nedre kraftstation samt sträckan mellan Borstnäsvägen 14 mot Ryssa bygata. Dessa sträckor kommer att vara avstängda för all genomfartstrafik med fordon under veckorna 25 - 27 med undantag under midsommarhelgen (torsdag 2018-06-21 kl 14.00 till och med måndag 2018-06-25 kl 06.30).
För att ta sig till och från Borstnäs/Håvånäs under tiden vägen är avstängd följ orangea pilar utmed Garpvägen. Observera att framkomligheten är begränsad utmed vägen!

8 juni 2018
Information angående markavtal
Följande text har skickats ut brevledes till alla berörda:
Moravatten AB/Nodava vill på detta sätt informera berörda fastighetsägare i Borstnäs och Håvånäs att under maj, juni och augusti 2018, så kommer företaget Svefa att göra en värdering på berörda fastigheter för framdragning av vatten- och spillvattenledningar.

För de fastigheter som kommer att beröras av huvudledningar på sin fastighet kommer ett förslag till servitutsavtal att skickas ut av Svefa på uppdrag av Moravatten AB. Eftersom du äger en fastighet i Borstnäs/Håvånäs får du denna information även om du ej berörs av huvudledningar på just din fastighet.
Vi ber om ursäkt för att denna information kommer ut efter att arbete påbörjats, kontakta gärna Nodava om du har några frågor/synpunkter.   
Projektledare Sören Erkers, tfn 0250-55 27 49 alt. e-post: 
soren.erkers@nodava.se

24 jan 2018
Byggarbetsplats Ryssa
Utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar i Ryssa by pågår nu för fullt av vår upphandlade entreprenör Siljan Schakt. Arbetet med att anlägga vatten- och spillvattenledningar kommer att påverka området i form av trafikstörningar och buller under hela byggtiden. De fyra tryckningarna under väg 938 och 944 har utförts. VA-ledningar har grävts ned för etapp 2 och 3A. Just nu pågår utbyggnad av etapp 3B och etapp 1 är påbörjad. Etappindelningskarta
Vi vill passa på att tacka de boende i området för visad hänsyn samt det engagemang som visats i form av inkomna synpunkter i byggstartskedet. Information till fastighetsägarna delges främst av Siljan Schakt AB men personal från Nodava finns tillgänglig för att ta emot synpunkter eller svara på frågor gällande utbyggnaden. 
 

23 okt 2017
Informationsmöte
Måndagen den 23 okt kl 18.30, inbjuds alla fastighetsägare i Ryssa, Bortsnäs och Håvånäs till ett informationsmöte på Moraparken, eftersom nu planeringen inför byggstart är i full gång. Se hela inbjudan här
Bildspelet som visades under informationsmötet kan du se
här

8 sep 2017
Upphandling av entreprenör som ska utföra utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar är nu klar. Det är entreprenören Siljan Schakt Entreprenad AB som kommer att gräva och lägga ner de allmänna ledningarna från Vika till Ryssa och i Ryssa by. Siljan Schakt har även en option på att utföra arbetet i Borstnäs och Håvånäs. Läs mer här  

25 aug 2017
Upphandling av entreprenör
Upphandlingen av den entreprenör som ska utföra utbyggnaden av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Ryssa, Borstnäs och Håvånäs närmar sig sitt slut.
Den entreprenör som via anbud angav det lägsta priset meddelades den 22:a augusti, övriga entreprenörer har efter det tio dagar på sig att överklaga beslutet. Om inget överklagande sker skrivs kontrakt mellan Moravatten AB och entreprenör. Sedan hålls ett byggstartmöte där tider för utbyggnaden diskuteras.
 

Möte
Fastighetsägare kommer att kallas till ett möte där upphandlad entreprenör presenterar sitt företag och den preliminära tidplanen.
Information om utbyggnaden kommer fortsatt att finnas här på hemsidan och på anslagstavlor i Ryssa. 

3 juli 2017
Beslut från Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har beslutat att bevilja kommunens ansökan om att få förlängd tid för att anordna allmänna vattentjänster för verksamhetsområdet i Ryssa, Mora kommun, fram till den 31 dec 2018.

Tidplan
Den justerade preliminära tidplanen innebär att arbetena för Ryssa by ska vara färdigställda i december 2018 och Borstnäs/Håvånäs i juli 2019.

15 juni 2017
Elnätsföretaget Ellevio AB är just nu på plats i Ryssa och planerar och inventerar inför markförläggande av befintliga luftledningar, som kommer att utföras i samband med att Moravatten AB bygger det nya VA-systemet.

24 maj 2017
Vi ber om ursäkt för att det inte har kommit någon statusuppdatering under våren, det beror främst på att vi kontinuerligt har arbetat med att teckna markavtal med fastighetsägare. Det arbetet har av olika anledningar dragit ut på tiden, detta innebär även att tidplanen har reviderats. 

Här kommer lite information om läget just nu:

Vi kommer nu att påbörja arbetet med att handla upp entreprenör och förhoppningsvis kunna skriva kontrakt med upphandlad entreprenör under sommaren 2017.  Byggstart är planerad till augusti 2017. Det återstår i dagsläget ett par markavtal som ännu inte är träffade som skulle kunna påverka byggstart eller omfattning på projektet men vi hoppas att dessa löser sig inom kort.

Vi planerar för att upphandlad entreprenör börjar utbyggnaden av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Vika och Ryssa och fortsätter sedan utbyggnaden i Ryssa, Borstnäs och Håvånäs.

För information har vi lämnat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet för att dels säkra upp markåtkomsten om vi inte kan träffa samtliga nödvändiga markavtal, dels för att omvandla träffade markavtal till ledningsrätt.

Vi har påbörjat en brunnsinventering. Detta innebär att vi kommer att kontakta vissa fastighetsägare för att få veta var era vattenbrunnar ligger samt att vi även skulle vilja få tillgång till att mäta och eventuellt provta i era brunnar.

Efter sommaren kommer ett informationsmöte att hållas gällande VA-utbyggnaden, upphandlad entreprenör, pumpinstallationer och annat. Information om tid och datum för mötet skickas ut separat. 

20 dec 2016
Nodava på plats i Ryssa Bystuga
Representanter från både Nodava och NAI Svefa kommer finnas på plats för att svara på frågor i Ryssa Bystuga. Det kommer inte att hållas någon presentation utan det är ett öppet forum, så kom förbi en tid som passar dig och ställ dina frågor någon av dessa dagar:
Onsdag 21 december kl 15.00-19.00 samt
Torsdag 12 januari kl 15.00-19.00
Datum för byggstart är ej satt men arbetet är planerat att utföras under 2017 och 2018. NAI Svefa arbetar med upprättande av servitutsavtal i Ryssa. Om fastighetsägare endast berörs av servisanslutning behöver inget servitutsavtal skrivas. Moravatten AB planerar att handla upp entreprenör som ska utföra utbyggnaden av dricksvatten- och spillvattenledningar 2017.
När byggstart närmar sig kommer ett informationsmöte att hållas gällande utbyggnaden, upphandlad entreprenör, pumpinstallationer och annat. Information om tid och datum för mötet skickas ut separat.
 
18 okt 2016
Upphandlingen av entreprenör för utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledningar i Ryssa har avbrutits pga att markavtalen dragit ut på tiden. Detta innebär att byggstart förväntas ske tidigast i mars 2017.
 
3 okt 2016
Nu påbörjar Nodava utsättning av stakkäppar i området så att NaiSvefa kan göra en bedömning gällande den intrångsersättning som ska utgå till fastighetsägare. Vi ber fastighetsägare om att stakkäpparna ska få stå kvar tills NaiSvefa har gjort klart sin inventering i Ryssa och Borstnäs. Vänligen kontakta Nodava om käpp på din fastighet står olämpligt. 
Kontakt: Sara Scott, tel: 0250 55 27 30, sara.scott@nodava.se
 
juli 2016
Utstakning och upphandling av entreprenör
Nu har förfrågningsunderlag tagits fram inför upphandling av den entreprenör som ska utföra utbyggnaden av dricksvatten- och spillvattenledningar i Ryssa och Borstnäs. Upphandlingen beräknas vara klar i september 2016.
Tidplan med byggstart i november 2016 för Ryssa och januari 2018 för Borstnäs kvarstår.
Under sensommaren 2016 kommer Nodava att påbörja utsättning av stakkäppar i området så att NaiSvefa kan göra en bedömning gällande den intrångsersättning som ska utgå till fastighetsägare. Vi ber fastighetsägare om att stakkäpparna ska få stå kvar tills NaiSvefa har gjort klart sin inventering i Ryssa och Borstnäs. Vänligen kontakta Nodava om käpp på din fastighet står olämpligt.
Kontakt: Sara Scott, tel: 0250 55 27 30, sara.scott@nodava.se

april 2016
Datum för byggstart är ej satt men arbetet är planerat att utföras under hösten 2016 och under hela 2017.

Inventering inom området
Förarbete av den planerade utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar i Ryssa och Borstnäs har påbörjats. Konsultfirman ÅF utför projekteringen på uppdrag av Nodava och tar fram läge för förbindelsepunkt, inventerar slambrunnar, vattenbrunnar och annat inne på fastigheter i området från 16:e februari och framåt. Kontakt kommer att tas med fastighetsägare av ÅF då information om brunnar, jordvärme, bergvärme och eventuella önskemål gärna får delges.
ÅF-kontakt: 
Erik Svensson, tel: 010-505 26 50, erik.svensson@afconsult.com
 
Informationsmöte i Ryssa bystuga måndag 18 april
Inbjudan till informationsmötet såg ut så 
här
Bildspel som ÅF visade
Bildspel som Nodava visade
 
Hur går anslutningen till - steg för steg?
Folder med information om hur de olika stegen i din anslutningen kommer att gå till från början till att anslutningen är betald och används.
Ordlista som förklarar definitioner på olika VA-begrepp
 
Kommunalt eller eget dricksvatten?
Information om vad du ska tänka på om eget dricksvatten
 
Prisexempel
Exempel på prisuppgifter för anslutning och brukning (uppdaterad i juli, 2016)
 
Blankett
Begäran om nyanslutning till allmän vatten- och spillvattenanläggning. Denna blankett ska fyllas i (en för varje fastighet) och skickas till Nodava senast den 20 maj. Alla bör ha fått blankett med frankerat svarskuvert skickat till sig under vecka 15. Om inte, kontakta Sara Scott, tel 0250-55 27 30, sara.scott@nodava.se