VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen

 
INFORMATION GÄLLANDE UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH SPILLVATTENLEDNINGAR VÅLAN/SIONSVÄGEN, MORA KOMMUN
 

2021-06-11

Statusuppdatering

Arbete med projekt Vålan/Sionsvägen har nu återupptagits efter en längre tids arbete med markåtkomst.
 
Preliminär tidplan:
2021 - Framtagande av erfoderliga handlingar samt upphandling av entreprenör
2022 - Byggskede
2023 - Möjlig anslutning till det kommunala vatten- och spillvattennätet.
 
2020-10-02

Statusuppdatering

På grund av rådande situation med covid-19 var Lantmäteriet tvungna att tillfälligt pausa ärendet gällande ledningsrätt i projektet för Vålan/Sionsvägen. Nu har Lantmäteriet kunnat lätta på sina restriktioner och arbetar vidare med ärendet igen.
 
I dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för projektet. När Lantmäteriet tagit beslut om ledningsrätt kommer vi att gå ut med mer information och tidsplan.
  
2020-03-30

Statusuppdatering 

Lantmäteriet har nu börjat behandla Moravattens ansökan gällande ledningsrätt för anläggande av vatten- och spillvattenledningar.
Ytterligare information kommer under våren. 
 
2020-02-04 

Statusuppdatering 

Vi har ännu inte fått någon handläggare på Lantmäteriet vilket innebär att projektet fortfarande är vilande. 
Vi borde få en handläggare inom kort, då kan vi arbeta vidare med projektet samt göra en ny tidplan.
Det är dock svårt i dagsläget att bedöma hur lång processen med markåtkomst kommer att bli.

Så fort vi har mer information uppdaterar vi hemsidan samt gör utskick till berörda fastighetsägare.   

 
2019-05-14 

Den preliminära tidplanen för VA-utbyggnad Vålan/Sionsvägen försenas.

Vi ber om ursäkt för att det inte har kommit någon statusuppdatering på länge, det beror främst på att vi kontinuerligt har arbetat med markåtkomst. Det arbetet har av olika anledningar dragit ut på tiden, detta innebär även att tidplanen har reviderats. 

Här kommer lite information om läget just nu:

Eftersom vi ej har lyckats träffa markavtal med samtliga fastighetsägare längs med tänkt sträckning för VA-ledningarna kommer nu projektet att tillfälligt pausas.

För information har vi lämnat in en ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet för att dels säkra upp markåtkomsten då vi inte träffat samtliga nödvändiga markavtal, dels för att omvandla träffade markavtal till ledningsrätt.

Handläggningstiden hos Lantmäteriet visar i dagsläget att vi kommer att få en handläggare tilldelad i slutet av år 2019. Det innebär troligtvis att byggstart kommer att försenas till hösten år 2020 med möjlighet till anslutning till kommunala spillvatten- och vattenledningar under år 2021. 

Information om projektet kommer fortlöpande via brev samt uppdateras här på vår hemsida 

 

2018-10-02

Välkommen till öppet forum

Just nu arbetar Ramböll med att projektera ledningssträckningen för utbyggnaden av VA, som enligt nuvarande tidplan ska ske under 2019 med möjlighet att ansluta sig till nätet år 2020. För att svara på dina frågor frågor gällande projektet i allmänhet samt ledningsdragningen inbjuder Nodava och Ramböll till ett "öppet hus" i Nusnäs bygdegård.
-Så kom förbi en tid som passar dig, någon gång mellan kl 15 och 19, onsdagen den 10 oktober.

Idag har brev med information skickats ut till alla fastighetsägare, med följande innehåll:

Inbjudan till öppet hus
Blankett begäran om nyanslutning till Moravatten AB
Exempel på kostnader för anslutning till VA
Informationsfolder händelseförlopp, steg för steg
Vattenprov kommunalt eller eget vatten?

 

2018-06-18

Inventering inom området

Arbete inför den planerade utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar till fastigheter i Vålan och längs med Sionsvägen har nu påbörjats. Det företag som ska utföra projekteringen på uppdrag av Nodava är konsultfirman Ramböll Sverige AB. Ramböll har bland annat i uppdrag att ta fram ritningar med huvudledningar samt ritningar med läge för planerad förbindelsepunkt för spillvatten och vatten i fastighetsgräns.

Personal från konsultfirman kommer från juni och framåt att röra sig i området för att inventera slambrunnar, vattenbrunnar och annat inne på berörda fastigheter.

Kontakt

Ramböll kommer eventuellt att ta kontakt med fastighetsägare och då får gärna information om befintliga brunnar, ledningar, jordvärme, bergvärmekablar samt eventuella önskemål delges.

Längre fram kommer en folder att skickas ut med information om hur projektet ska genomföras.


2018-02-21

Nu planerar Nodava, på uppdrag av Moravatten, inför utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Vålan/Sionsvägen enligt antagen VA-plan.

Enligt VA-planen ska området byggas ut med VA-ledningar under år 2019.

Ägare av fastigheter i området, som antingen kommer att få möjlighet till anslutning av allmänt spill- och dricksvatten eller som kan komma att beröras av de entreprenadarbeten som behöver göras för att genomföra projektet, har fått en inbjudan till informationsmöte 2018-02-20.
Bildspel
som visades på informationsmötet den 20 feb.

Beroende av hur projektet utvecklas, med bland annat markförhandlingar, kommer anslutning till VA-nätet kunna ske tidigast under år 2020.

Information gällande projektet kommer fortlöpande att läggas upp här på Nodavas hemsida.

Mer information om vad utbyggnad av allmänt VA i Mora kommun innebär finns att läsa här . Här finns också VA-planen i sin helhet.
Se även F&Q (frågor och svar) om utbyggnad av vattentjänster.

Ortofoto över området

 
Moravatten AB / NODAVA AB