VA-utbyggnad i Vålan/Sionsvägen

 
INFORMATION GÄLLANDE UTBYGGNAD AV VATTEN- OCH SPILLVATTENLEDNINGAR VÅLAN/SIONSVÄGEN, MORA KOMMUN
 

2018-10-02

Välkommen till öppet forum

Just nu arbetar Ramböll med att projektera ledningssträckningen för utbyggnaden av VA, som enligt nuvarande tidplan ska ske under 2019 med möjlighet att ansluta sig till nätet år 2020. För att svara på dina frågor frågor gällande projektet i allmänhet samt ledningsdragningen inbjuder Nodava och Ramböll till ett "öppet hus" i Nusnäs bygdegård.
-Så kom förbi en tid som passar dig, någon gång mellan kl 15 och 19, onsdagen den 10 oktober.

Idag har brev med information skickats ut till alla fastighetsägare, med följande innehåll:

Inbjudan till öppet hus
Blankett begäran om nyanslutning till Moravatten AB
Exempel på kostnader för anslutning till VA
Informationsfolder händelseförlopp, steg för steg
Vattenprov kommunalt eller eget vatten?

 

2018-06-18

Inventering inom området

Arbete inför den planerade utbyggnaden av vatten- och spillvattenledningar till fastigheter i Vålan och längs med Sionsvägen har nu påbörjats. Det företag som ska utföra projekteringen på uppdrag av Nodava är konsultfirman Ramböll Sverige AB. Ramböll har bland annat i uppdrag att ta fram ritningar med huvudledningar samt ritningar med läge för planerad förbindelsepunkt för spillvatten och vatten i fastighetsgräns.

Personal från konsultfirman kommer från juni och framåt att röra sig i området för att inventera slambrunnar, vattenbrunnar och annat inne på berörda fastigheter.

Kontakt

Ramböll kommer eventuellt att ta kontakt med fastighetsägare och då får gärna information om befintliga brunnar, ledningar, jordvärme, bergvärmekablar samt eventuella önskemål delges.

Längre fram kommer en folder att skickas ut med information om hur projektet ska genomföras.


2018-02-21

Nu planerar Nodava, på uppdrag av Moravatten, inför utbyggnad av kommunala vatten- och spillvattenledningar i Vålan/Sionsvägen enligt antagen VA-plan.

Enligt VA-planen ska området byggas ut med VA-ledningar under år 2019.

Ägare av fastigheter i området, som antingen kommer att få möjlighet till anslutning av allmänt spill- och dricksvatten eller som kan komma att beröras av de entreprenadarbeten som behöver göras för att genomföra projektet, har fått en inbjudan till informationsmöte 2018-02-20.
Bildspel
som visades på informationsmötet den 20 feb.

Beroende av hur projektet utvecklas, med bland annat markförhandlingar, kommer anslutning till VA-nätet kunna ske tidigast under år 2020.

Information gällande projektet kommer fortlöpande att läggas upp här på Nodavas hemsida.

Mer information om vad utbyggnad av allmänt VA i Mora kommun innebär finns att läsa här . Här finns också VA-planen i sin helhet.
Se även F&Q (frågor och svar) om utbyggnad av vattentjänster.

Ortofoto över området

 
Moravatten AB / NODAVA AB