Information angående vattensituationen vid Klitten

Kort nyhetstext: 
Nya vattenverket är nu taget i drift

Onsdag den 28 augusti 2019

Uppdatering 15:12
Vattenläckan är nu åtgärdad.

Uppdatering 11:20
Läckan är nu funnen på kattgravsvägen och de 5 fastigheter som berörs under reparationen är kontaktade.

kl 10:20
Störningar i vattenleveransen idag
Vi söker nu efter en misstänkt vattenläcka utefter Kattgravsvägen. Under läcksökningen måste vi stänga av vattnet för vissa fastigheter, lite då och då, för att kunna lokalisera läckan. 

Måndag den 26 augusti 2019

Vattenavstängning imorgon tisdag 27 augusti
Omkopplingar på vattenledningsnätet i Klitten gör att vattnet är avstängt mellan kl 08-16, imorgon tisdag 27 augusti.
Alla har fått information i brevlådan om detta. 

Ni ombeds därför att i god tid före tappa upp vatten i egna kärl.


Måndag den 8 juli 2019

Vattnet stängs av, när det nya sätts på:
Det nya vattnet kommer att släppas på ca kl. 10 torsdag 11 juli.
Efter det behöver vi göra en del omkopplingar.
Därför stängs vattnet av helt från ca kl. 11 till ca kl. 14 samma dag.
Vi ber om överseende med detta, och ber er att tappa upp vatten i god tid innan.
När vattnet släpps på igen kan det förekomma grumligt vatten. Det försvinner när man spolat en stund.

Vad händer mer?
Det kan hända att vi behöver göra några ytterligare korta avbrott för fler omkopplingar men vi gör vårt yttersta för att det inte ska bli olägenheter för er som abonnenter. 

Fortsatt information
I och med att det nya vattnet kopplats på räknar vi med att informationen på Nodavas hemsida upphör att regelbundet uppdateras på måndagar. Dyker det upp något nytt så återkommer vi med information.


Måndag den 1 juli 2019 
Om allt går som det ska kommer det nya vattnet att släppas på under nästa vecka. 

Måndag den 24 juni 2019 
Produktionspumpen i första borrhålet är på plats och fungerar. Den andra pumpen som ska monteras i det andra borrhålet har äntligen levererats och kommer att monteras inom kort. Installationen i vattenverket är klar så långt som möjligt i väntan på att ansluta borrhålen. Utgående vatten från vattenverket som försörjs via den gamla källan är fortfarande godkänt, prov tas varje vecka, så det är drickbart och behöver inte kokas.

Måndag den 17 juni 2019 
Det tar längre tid än beräknat att få fram material till de nya borrhålen, vilket innebär risk för att vi får vänta lite till på det nya vattnet.
När anläggningen är i drift kommer marken att återställas.

Måndag den 10 juni 2019 
Vi räknar fortfarande med att driftsätta under veckan efter midsommar. Inga nya problem har dykt upp.

Måndag den 3 juni 2019 
Pumparna till de nya borrhålen är tyvärr något försenade. De beställdes när vi efter provpumpning visste kapaciteten på borrhålen. Det innebär att vi inte kan driftsätta enligt den plan vi haft, utan driftsättning kommer att ske i veckan efter midsommar om pumparna levereras utan fler förseningar.

Provpumpning och provtagning fortsätter och det ser fortsatt bra ut. Övriga arbeten går enligt plan.

Måndagen den 27 maj 2019
Taket på utbyggnaden av vattenverket klart. Byggarbeten inomhus i vattenverket planeras att slutföras under denna vecka. Den 3 juni planeras start av el- och rörarbeten inomhus. Arbetet fortgår enligt plan.

Måndagen den 20 maj 2019
Arbetet fortgår enligt plan.

Måndagen den 13 maj 2019
Provpumpning pågår fortfarande. Det provisoriska vattenfiltret är borttaget. Schaktningsarbeten för ledningar från de nya borrhålen pågår. Nya vattenreservoaren är på plats. Arbetet fortgår enligt plan.

Måndagen den 6 maj 2019
Provpumpning pågår och vattenprov tas regelbundet på vattnet.
Det provisoriska vattenfiltret kommer att demonteras under denna vecka.
Schaktningsarbeten för ledningar från de nya borrhålen pågår.
Nya vattenreservoaren kommer att levereras inom kort.

Onsdagen den 24 april 2019
Denna vecka var måndagen en röd dag och det har inte hänt så mycket nytt  sedan förra veckan. Denna information kommer därför att gälla både för pågående och kommande vecka och skickas även ut brevledes. 

Provpumpning pågår och vattenprov tas regelbundet på vattnet. Startmöte har hållits med inblandade entreprenörer och vi väntar på bygglovet för att kunna påbörja utbyggnad av vattenverket. Det provisoriska vattenfiltret står i vägen för utbyggnaden och måste tas bort för att vi ska komma vidare. Det kommer tyvärr att innebära att kokningsrekommendationen kan komma tillbaka i väntan på att kunna ansluta vattnet från de nya borrhålen. 

Schaktningsarbeten för ledningar från de nya borrhålen är påbörjade. Efter att vattenreningsutrustningen är bortmonterad kommer schaktarbeten att påbörjas för grundläggning av utbyggnaden av vattenverket. Planen är att detta ska ske i månadsskiftet april/maj. 
Den nya vattenreservoaren är beställd och levereras om allt annat är klart under vecka 20 (mitten av maj).
De rörgarnityr som ska monteras inne i vattenverket kommer att börja tillverkas av lokalt företag under första halvan av maj.
Utbyggnadsdelen av huset kommer under tiden att tillverkas lokalt på fabrik.
 
Vi planerar att kunna ha utbyggnaden på plats under senare delen av maj. När utbyggnaden är på plats räknar vi med ca 1-2 veckors montagetid. Idrifttagning planeras till mitten av juni. Det är mycket som måste klaffa för att vi ska klara denna tidplan, men vi bedömer att den är realistisk.
 
Tyvärr kan det innebära kokningsrekommendation under ca 7 veckor, eventuellt med start redan nästa vecka, mer information kommer. 
När vi är klara kommer Klitten att få prima vatten från våra nya borrhål och vattenkvalitén är vad vi sett så här långt mycket god.
Vi ber om överseende med eventuella olägenheter.

Måndagen den 15 april 2019
Från och med tisdag 16 april planeras att alla 3 hålen ska provpumpas samtidigt. 

Måndagen den 8 april 2019  
Provpumpningen av hål 2 är nu i full gång och så här långt ger det hålet betydligt mer vatten än vi räknat med. En första analys av vattnet togs i anslutning till att pumpen startades och pH-värdet var något bättre än förväntat. Övriga provsvar kommer efter hand.
Från och med tisdag 16 april planeras att alla 3 hålen ska provpumpas.

Måndagen den 1 april 2019  
Äntligen verkar provpumpningen komma igång. Imorgon tisdag 2 april kommer vår konsult till Klitten och drar igång provpumpning av hål 2 tillsammans med Nodavas driftpersonal. Efter 2 timmars pumpning ska det första vattenprovet tas i det borrhålet. Sedan ska hålet provpumpas under 1–2 veckor.

Efter en första provpumpning av hål 2 kommer hål 2, 3 och 4 att provpumpas samtidigt under ca 5 veckor.
Vi har även monterat mätutrustning hos en granne för att se om hans borrhål påverkas när vi provpumpar.
För att skynda på processen har en ny reservoar beställts. Vi har även beslutat att vattenverket skall byggas ut för att reservoar och ev. ny utrustning ska få plats inne i vattenverket.

Måndagen den 25 mars 2019  
All mätutrustning kommer på plats denna vecka och om allt går som det ska kommer provpumpning att påbörjas därefter. Så snart som vi fått de första testresultaten kommer projektering för ombyggnad av vattenverket att påbörjas.

Onsdagen den 20 mars 2019 
Imorgon torsdag den 21 mars kl 09:45-13:00 kommer vi att bryta strömmen i vattenverket, för byte av elskåp samt elmätare. Detta så att vi kan börja med provpumpningar av borrhålen. Under arbetet kommer det att bli störningar i vattenförsörjningen. Var vänlig och var sparsam med vattnet under avbrottet, så kommer vi igång fortare! Hushållen på höjderna kommer troligen bli utan vatten, så fyll gärna upp dunkar med det behov ni har under de timmar avbrottet varar. 

Måndagen den 18 mars 2019 
Provpumpning och utplacering av mätutrustning
Pumparna är nu satta i de tre utvalda borrhålen. 
Framdragning av ström till respektive borrhål är påbörjat. 
Vattenmätare för mätning av mängder monteras i början av denna vecka.
Brunnsborrarna undersöker om det finns någon privat referensbrunn i närheten där man kan placera mätutrustning för att kolla eventuell påverkan av vattennivån där när vi startat provpumpning av våra tre borrhål.Övrig mätutrustning kommer att placeras i borrhålen under denna vecka för att göra klart för provpumpning.
 
Måndagen den 11 mars 2019 
Provpumpning!
De nya borrhålen kommer att provpumpas. Pumparna sätts ner denna vecka och en av pumparna startas i slutet av veckan. Medan den går kommer mätning av nivåer i de två övriga hålen att göras för att se om det påverkas. Sedan är planen att provpumpa under minst sex veckor och under den tiden ta prover på vattnet.
 
Onsdagen den 6 mars 2019 
 
Nu hävs kokningsrekommendationen!
Nodava har efter samråd med samhällsenheten, Älvdalens Kommun idag beslutat att häva kokningsrekommendationen i Klitten. Analyssvaren visar att vidtagna åtgärder haft effekt och läget bedöms nu vara stabilt. Kokningsrekommendation kan dock bli aktuellt igen om läget förändras. Uppföljande provtagningar kommer att göras kontinuerligt.
För en långsiktigt stabil dricksvattenförsörjning kommer det att krävas vidare åtgärder. Detta arbete har redan påbörjats.

Inbjudan till Informationsmöte i Klittens bystuga

Vattenabonnenter i Klitten inbjuds härmed till ett informationsmöte i bystugan onsdagen den 13 mars kl. 18.00. 
Representanter för Älvdalen Vatten & Avfall, Samhällsenheten och Nodava kommer att informera och svara på frågor. Vi bjuder på fika.
Välkommen!
  
Måndagen den 4 mars 2019

Kokningsläget
Flera prover på vattnet ser nu bra ut, vi väntar på att de sista analyserna ska bli klara. 
Kokningsrekommendationen kan förväntas att hävas inom kort, förhoppningsvis under denna vecka.
 
Borrningsläget
Nu har vi borrat 5 hål varav tre i anslutning till vägen i närheten av vattenverket. Tre av hålen kommer under denna vecka att börja provpumpas. Enligt borrfirmans beräkningar ger tre av hålen tillsammans tillräcklig mängd för att försörja Klitten. Efter ca en veckas provpumpning kan vi ta de första vattenproverna i de borrade hålen. När vi fått en indikation på vattenkvalitén kan vi börja förbereda för ombyggnad eller nybyggnad av vattenverket för att kunna ta emot och distribuera det nya vattnet.
Provpumpningen planeras ta minst 6 veckor.
 
Informationsmöte
Vi planerar för ett informationsmöte inom kort dit boende i Klitten bjuds in. Information om tid och plats kommer under veckan via hemsidan och via anslag på bystugan.
  
Måndagen den 25 februari 2019
Under förra veckan borrades ett vattenhål på 200 m. Det gav tyvärr inte önskad mängd, men kan fungera ihop med ytterligare hål. Vi har därför påbörjat borrning av ytterligare ett hål, där vi idag kl. 14.30 kommit ner på ca 110 m. Så här långt har inga stora mängder vatten hittats där heller, men vi fortsätter ner mot 200 m.
Förmodligen behöver vi borra minst ytterligare ett hål och lägesplacering på det hålet kommer att bestämmas under veckan.
Vattenproverna har visat en positiv trend och vi kommer efter den klorering som gjordes i förra veckan att ta prover tisdag och torsdag denna vecka. Är dessa proverna godkända har vi hopp om att miljökontoret kan häva kokningsrekommendationen snart. Svarstiden på proverna är ca en vecka.
 
Måndagen den 18 februari 2019
Vi kommer att borra en till vattenbrunn den här veckan, i närheten av bystugan. De påbörjar etableringen idag.
 
Torsdagen den 14 februari 2019
Vi kommer att stänga av vattnet helt i Klitten för att göra en långtidsklorering, onsdag den 20 februari kl. 10. Vattnet släpps på igen torsdag den 21 februari ca kl.12. Vi ber om överseende med detta, och ber er att tappa upp vatten i god tid innan. Under tiden kommer det att finnas dricksvatten att hämta vid vattenverket som tidigare.
 
Ett informationsbrev med information om detta samt vad som händer framöver har postas till er alla idag. Brevet är signerat Uno Bergström, som fr.o.m. nu tar över rollen som projektledare, efter Erik Casselbrant, som hitintills svarat på frågor, bla. i media.
 
Vi fortsätter att uppdatera Nodavas hemsida varje måndag eftermiddag och för de som inte har tillgång till dator, informerar vi framöver även med ett anslag vid Klittens bystuga en gång i veckan.
 
Måndagen den 11 februari 2019
Vi tar nu nya prover på vattnet från vattenverket. Vi väntar på fler provsvar i början av denna vecka. De preliminära resultaten kommer in under dagen. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 18 februari 2019 klockan 15:00.  
 
Tisdagen den 5 februari 2019
Vi tar nu nya prover på vattnet från vattenverket. När vi har två provomgångar efter varandra med tjänligt vatten kommer vi be miljökontoret att häva kokningsrekommendationerna. Kokningsrekommendationerna kvarstår dock tillsvidare. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 11 februari 2019 klockan 15:00.  
 
Måndagen den 28 januari 2019
Reservattenverket är nu driftsatt i Klitten och vi kommer under morgondagen att desinfektera det gamla vattenverket. Detta kommer ske mellan klockan 10:00 och 15:00. Enbart några fastigheter i övre delen av Klittens by påverkas. Dessa har fått en lapp i brevlådan. Övriga fastigheter i Klitten får vatten som vanligt. Kokningsrekommendationerna kvarstår. Förnyad provtagning på vattnet är planerat till torsdag denna vecka. Provborrningen efter vatten har fått problem i form av rörbrott i samband med borrningen. Utredning av vidare åtgärder pågår för fullt. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 4 februari 2019 klockan 15:00. 
 
Tisdagen den 22 januari 2019 
Vi kommer under dagen att driftsätta reservvattenverket i Klitten. Vi behöver även göra några mindre åtgärder inne i det gamla vattenverket. Kokningsrekommendationerna kvarstår alltså. Provborrningen efter vatten är nu påbörjad och vi börjar kunna se hur mycket vatten som borrhålet klarar av att leverera. Vi ska dock ned på större djup innan vi vet om det finns kapacitet som räcker. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 28 januari 2019 klockan 15:00.
 
Tisdagen den 15 januari 2019 
Det tillfälliga vattenreningsverket är nu på plats i Klitten. De närmaste dagarna kommer att gå åt till att koppla in det och få det i drift.  Vi har en del arbete kvar med att få ordning på de kemiska parametrarna på vattnet innan vi kan koppla över till reservvattenverket. Vi har nu lokaliserat plats för provborrning efter vatten och kommer börja borra i närtid. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast tisdagen den 22 januari 2019 klockan 15:00.

Onsdag den 9 januari 2019
Länk till SVT Nyheter Dalarnas reportage

Måndag den 7 januari 2019
SVT Nyheter Dalarna var idag och gjorde ett reportage om vattenproblemen i Klitten. Provtagningen under mellandagarna visar inte på några förändringar och kokningsrekommendationerna är kvar. Vi misstänker att UV-reningen som vi monterade innan jul inte fungerar som den ska eftersom det fortfarande är bakterier i vattnet. Kontakten med nationella vattenkatastrofgruppen på Livsmedelsverket (VAKA) gör att vi nu letar efter möjligheter att hyra eller köpa ett tillfälligt flyttbart vattenverk så att vi helt kan koppla bort det befintliga vattenverket tills vi har ordnat med en långsiktigt lösning på vattenproblemen i Klitten. Med de geofysiska mätningarna fortsätter vi nu att utesluta påverkan från elledningar och liknande innan vi kan föreslå en plats för provborrning efter nytt råvatten. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast tisdagen den 15 januari 2019 klockan 15:00.

Fredag 21 dec
Inga förändringar i vattenkvalitet från vattenverket i Klitten. Vi fortsätter med provtagning även under mellandagarna. Vi har även kontaktat den nationella vattenkatastrofgruppen på Livsmedelsverket (VAKA) för att få stöd och utökade resurser. De geofysiska mätningarna genomfördes i går torsdag den 20 december 2018. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 7 januari 2019 klockan 15:00.


Mån 17 dec
Inga förändringar i vattenkvalitet från vattenverket i Klitten. Vi håller nu på att utreda varför vattnet inte blir tjänligt efter senaste åtgärderna. Geofysiska mätningar för att hitta ett nytt vattentäcktläge är planerade till torsdag denna vecka. Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 7 januari 2019 klockan 15:00.
 
Mån 10 dec
Vattentanken har blivit tom på vatten och vi kommer fylla på den nu under morgonen.
Vi har nu klorerat samt spolat ur ledningar och filter i vattenverket i Klitten.
Nu tar vi nya prover på vattnet för att säkerställa att det är tjänligt innan vi kan ta bort kokningsrekommendationerna.
För den långsiktiga lösningen har vi fått svar från proven på enskilda bergborrade brunnar och vår konsult ska nu genomföra geofysiska mätningar av berggrunden.
Vi kommer uppdatera denna information så fort det finns något nytt att rapportera eller senast måndagen den 14 december klockan 15:00. 
 
Mån 3 dec
Vi har nu monterat ett UV-filter på inkommande vatten till vårt vattenverk i Klitten. Vi har beställt klorering av vattenverket som troligen kommer genomföras under denna vecka. Efter kloreringen kommer vi ta nya prover på vattnet för att säkerställa att det är tjänligt innan vi kan ta bort kokningsrekommendationerna.
För den långsiktiga lösningen på problemet med vattenförsörjningen har vi nu börjat leta efter ett möjligt ställe att provborra efter vatten.
Vi kommer fortsättningsvis att uppdatera informationen varje vecka här på vår hemsida. Detta kommer ske på måndagar senast klockan 15:00.

Tor 1 nov
Ett brev till alla boende i Klitten delas under morgondagen ut, dvs fredag 2 nov, med följande innehåll, där vi ber om överseende än en gång:

"Ni har återigen blivit ombedda att koka vattnet innan man dricker eller använder det till matlagning på grund av bakterieförekomst i vattnet. Vår bedömning är att den ytliga råvattenkällan är en av de faktorer som gör att vattnet i Klitten blir otjänligt och därför måste kokas. I dagsläget fortsätter vi att ta vattenprov och göra insatser i vattenverket för att få en godkänd vattenkvalitet som levereras till er. Vi fortsätter arbeta för att finna en lösning till problemet med vattenförsörjning i Klitten. För att få en långsiktig lösning för vattenförsörjning i Klitten har vi nu tagit in extern expertis som ska hjälpa oss att ta fram möjliga alternativ.
Styrelsen för Älvdalen vatten och avfall AB har beslutat om kompensation till er som måste koka vattnet. Kompensationen kommer att betalas ut när koknings­rekommendationen upphävs." 

Fre 26 okt
Tidigare i veckan var Radio Dalarna P4 uppe i Klitten, idag publicerades inslaget som du kan ta del av här

Tis 16 okt

Påfyllning av vattentanken: Vi byter nu tanken med dricksvatten som står vid vattenverket.

Mån 15 okt
Svaret på det senaste vattenprovet, visar tyvärr fortfarande på att vattnet inte är godkänt. Vi fortsätter med fler åtgärder och nya prover.

Tor 4 okt
Ändring: Vagnen med dricksvatten kommer ställas vid vattenverket istället, under em idag.

Ons 3 okt
En vagn med dricksvatten kommer i eftermiddag ställas ut vid bygdegården, där man kan fylla dricksvatten i egen dunk.

Mån 1 okt
Dricksvattnet i Klittens by i Älvdalen är tyvärr återigen förorenat av bakterier som kan göra dig sjuk. 

Nodava har samrått med miljöenheten i Älvdalens kommun, och rekommenderar nu samtliga hushåll som har kommunalt vatten i Klitten att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning.
Varje fastighetsägare i Klitten får idag under eftermiddagen en lapp i brevlådan med information om kokningsrekommendationer.

Nodava vidtar åtgärder för att så snart som möjligt kunna distribuera ett tillfredsställande vatten igen. Upplysningar om utvecklingen och om när vattnet åter kan användas utan att kokas lämnas här på hemsidan