Samråd om ny vattentäkt i Idre, Storåa vattentäkt

Kort nyhetstext: 
Planer för utbyggnad. Lämna dina synpunkter senast 24/1-2021.

 

Älvdalens kommun vill utöka den kommunala drickvattenproduktionen för att möta upp dagens behov samt för att kunna tillgodose det bedömda framtida behovet för Idre by och fjällområdet. 

Vattentäkten är belägen ca 3 km norr om Idre tötort på västra sidan om Storån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Översiktskarta över Idre med lokalisering av ny vattentäkt markerad med cirkel. Karta från planeringsunderlag Länsstyrelsen Dalarna. 

Vattentäkten ska kunna stå för ett framtida behov om 45 l/s eller 3900 m3/dygn i medeldygnsuttag. Täkten ska även kunna stå för behovet vid maxdygn som uppgår till 57 l/s med en varaktighet om max 7 dagar.

Älvdalen Vatten och Avfall AB avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för uttag av grundvatten. Uttag av grundvatten är en vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken och tillstånd för vattenverksamheten kommer att sökas hos Mark- och miljödomstolen.

Samrådsunderlag


Lämna synpunkter

Som en del i ansökningsprocessen genomförs samråd med de som kan beröras av det planerade vattenuttaget. Samrådet är till för att vi ska kunna informera om våra planer och för att du som kan bli berörd ska kunna ställa frågor och lämna dina synpunkter.

Vill du lämna synpunkter måste du göra det skriftligen, senast den 24 januari 2021.

Skicka skriftliga synpunkter till:

Per-Olov Rosen
Midvatten AB
Borganäsvägen 46
78433 BORLÄNGE

Eller till e-post: per-olov.rosen@midvatten.se
 

Har du frågor kring projektet?
Kontakta Leif Stunis, projektledare Nodava, 0250-55 27 57.