Egenkontroll

Bestämmelser om egenkontroll gäller alla som bedriver verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa. Du har skyldighet att hålla reda på vilken miljöpåverkan din verksamhet har. En god egenkontroll ger kunskap och skapar rutiner som ger underlag för att förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Områden där egenkontroll är nödvändig är t ex

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter har särskilt stränga krav. Läs mer på Länsstyrelsen hemsida.